باتری گوشی 

باتری گوشی

باتری های گوشی با ظرفیت ها و ولتاژ های متفاوت شارژ گوشی شما را  تامین می کنند و باتری گوشی مسلما در صورت استفاده نادرست عمر کوتاهی خواهد داشت و نیاز به تهیه ی مجدد آن است. باتری گوشی را می توان به نوعی مهمترین عنصر یک گوشی دانست که محافظت از آن حائر اهمیت است. معمولا شارژ های چندین ساعت و بیش از اندازه باتری گوشی، آن را خراب کرده و از عمر مفید باتری می کاهد.

جــستجو براساس :

موجود بودن